dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)  
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) 2 วัน
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)
อัตราค่าสัมมนา : 7,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 7,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)

หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)

หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)

หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)  
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)

[Go to top]Copyright© 2012 All Rights Reserved.