dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

หลักสูตรภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำ, ผู้นำ, Leadership, อบรมภาวะผู้นำ

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

(Leadership for Leader) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 3,500 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น 36 / วันที่ 25 ก.พ. 2559 ลงทะเบียน
รุ่น 37 / วันที่ 17 มิ.ย. 2559 ลงทะเบียน
รุ่น 38 / วันที่ 21 ต.ค. 2559 ลงทะเบียน

 

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  Module 1 – ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา 
   ความท้าทายของผู้นำในวันนี้
  ผู้นำ คือใคร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร
  - บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ
  - รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 
  ผู้นำทุกระดับ (นำ 360 องศา)
  แบบประเมินความเป็นผู้นำ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Module 2 - เคล็ดลับภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาคน และผลงาน
  - หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน
  วงจรการจัดการงานให้ประสบความสำเร็จ (Management by OPDE Cycle) 
  ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ผู้นำต้องมี (Strategic Competency for Leader)
  การการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) 
  จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Motivation)
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

  

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
3,500
245
105
3,640
3,745
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712หลักสูตรแนะนำ :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 19 article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 24 article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for success) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work)
หลักสูตร : เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : "การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainer)
หลักสูตร :: "เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ" (Coaching for Success)
หลักสูตร : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) articleCopyright© 2012 All Rights Reserved.