dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)

การคิดเชิงบวก, Positive Thinking, คิดบวก, หลักสูตรคิดบวก, หลักสูตรการคิดเชิงบวก

หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ 

(Positive Thinking for Success) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 3,500 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

 รุ่น 9 / วันที่ 19 ก.พ. 2559 ลงทะเบียน
 รุ่น 10 / วันที่ 3 มิ.ย. 2559 ลงทะเบียน
 รุ่น 11 / วันที่ 7 ต.ค. 2559 ลงทะเบียน

 

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เกิดแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเอง มีความเข้าใจในเพื่อนร่วมงานและองค์กรมากขึ้น ตลอดจนสามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. อิทธิพลของความคิดต่อผลสัมฤทธิ์ในชีวิตและการทำงาน
  2. การพัฒนาทักษะการคิดในรูปต่างๆ
  3. เกี่ยวกับความคิดเชิงบวก
     - ความหมาย / ความสำคัญ / องค์ประกอบ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 4. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกด้วยเทคนิค HORSE
  Hope - ทักษะคิดมุ่งหาทางออก
     - SOLVE กับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
     - เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
  Optimism - ทักษะมองโลกในแง่ดี
     - Negative Thinking Check
     - พลิกมุมมองให้เป็นบวกด้วย OPTIM 
  Resilience - ทักษะทบทวนตนเอง
     - ทักษะทบทวนตนเองด้วย OPDFE Cycle
     - ทบทวนอารมณ์ตนเองด้วยหลัก EQ cycle
  Self – Efficacy - ทักษะคิดมุ่งพัฒนา
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 40 %
  • 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

  

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
3,500
245
105
3,640
3,745
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712หลักสูตรแนะนำ :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 19 article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 24 article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for success) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work)
หลักสูตร : เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : "การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainer)
หลักสูตร :: "เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ" (Coaching for Success)
หลักสูตร : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) articleCopyright© 2012 All Rights Reserved.