dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

การตัดสินใจแก้ไขปัญหา, หลักสูตรการตัดสินใจแก้ไขปัญหา, อบรมการตัดสินใจแก้ไขปัญหา, PSDM, Problem Solving, Decision Making

หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา

 (Problem Solving & Decision Making) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 3,500 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น / วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

 รุ่น 15 / วันที่ 5 เม.ย. 2559 ลงทะเบียน
 รุ่น 16 / วันที่ 5 ส.ค. 2559 ลงทะเบียน
 รุ่น 17 / วันที่ 8 ธ.ค. 2559 ลงทะเบียน

 

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการ ตัดสินใจไปแล้ว

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. บทบาทสำคัญของผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
  2. กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
  3. เกี่ยวกับปัญหา และการตัดสินใจ
     - ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญห
     - การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 4. กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
     - การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
     - การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)
     - การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)
     - การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
     - การตรวจสอบ (Monitoring Phase)
  5. เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจ
  6. ฝึกปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากเรื่องจริงที่เกิดในองค์กร
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 40 %
  • 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

  

 ..................................................................................................................

 

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
3,500
245
105
3,640
3,745
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712หลักสูตรแนะนำ :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 19 article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 24 article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for success) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work)
หลักสูตร : เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : "การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainer)
หลักสูตร :: "เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ" (Coaching for Success)
หลักสูตร : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) articleCopyright© 2012 All Rights Reserved.