dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร, Train the Trainer, อบรมการเป็นวิทยากร, หลักสูตรการเป็นวิทยากร, วิทยากรในหน่วยงาน

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

(Train the Trainers) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)
อัตราค่าสัมมนา : 7,500 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 7,000 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

 รุ่น 22 / วันที่ 24-25 มี.ค. 2559  ลงทะเบียน
 รุ่น 23 / วันที่ 26-27 พ.ค. 2559  ลงทะเบียน
รุ่น 24 / วันที่ 28-29 ก.ค. 2559  ลงทะเบียน
รุ่น 25 / วันที่ 22-23 ก.ย. 2559  ลงทะเบียน
 รุ่น 26 / วันที่ 24-25 พ.ย. 2559  ลงทะเบียน

 

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน หัวหน้างาน และผู้สนใจที่จะเป็น Trainer 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานที่เป็น Trainer ได้มีความรู้และความชำนาญ ในการสอนมากยิ่งขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้กับการเป็นวิทยากรในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกลุ่มผู้เรียน

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

วันแรก  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. ศิลปะการพูด และการสอนขั้นพื้นฐาน
  2. โครงสร้างหลักสูตร Content vs Context
       - Content คืออะไร เท่าไรถึงจะดีมีสาระ
       - Context คืออะไร เท่าไรถึงจะเหมาะสม
       - Cone of Experience การจดจำสำหรับผู้ฟัง
       - ทักษะสำคัญของวิทยากรที่ตอบสนอง Content vs Context 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 3. การออกแบบหลักสูตร / การเขียนแผนการสอน
       - การออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
       - การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
       - การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ
       - เทคนิคการใช้ Power Point ที่ควรทราบ
       - การเขียนแผนการสอนให้ SMART
วันที่สอง  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
  ละลายพฤติกรรม / ทบทวนการอบรมในวันแรก
  4. เทคนิคการสอนเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน
       - จิตวิทยาการเรียนรู้ทั่วไป
       - จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
       - จิตวิทยาการใช้เสียง / สายตา / ภาษา / ท่าทาง / การยืน / การเดิน / อารมณ์ขัน
       - หลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
       - เทคนิคการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ 
  5. กิจกรรม / เกม  ที่วิทยากรใช้บ่อย ๆ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 6.  ฝึกปฏิบัติยกระดับการเป็น Trainer โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล
  สรุปหัวข้อ  / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / จบการบรรยาย
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 30 %
  • 2. ฝึกปฏิบัติรายบุคคล, Workshop และการนำเสนอผลงาน 50%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

  

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
7,500
525
225
7,800
8,025

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
7,000
490
210
7,280
7,490
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712หลักสูตรแนะนำ :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 19 article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 24 article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for success) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work)
หลักสูตร : เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : "การสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainer)
หลักสูตร :: "เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ" (Coaching for Success)
หลักสูตร : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) articleCopyright© 2012 All Rights Reserved.