dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
การสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ

หัวข้อการอบรมสัมมนา(หลักสูตร 1 วัน)

1. หัวหน้า กับบทบาทที่จำเป็นในการบริหารงาน

2. หัวหน้ากับคุณสมบัติของ "การเป็นโค้ช (Coach)" ที่ดี

3. ขั้นตอนใน "การโค้ช (Coaching)" ที่ได้ผล

4. เทคนิค "การโค้ช (Coaching)" ลูกน้องสไตล์ต่าง ๆ

5. ความต่างระหว่าง "การโค้ช (Coaching) กับ การให้คำปรึกษา(Counseling)" ที่แยกกันไม่ออก

6. เมื่อไรควร "ให้การโค้ช (Coaching)" เมื่อไรควร "ให้คำปรึกษา (Counseling)" ผู้ใต้บังคับบัญชา

7. ทำไมหัวหน้าต้องให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับลูกน้อง

8. ศิลปะการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedbacking) ที่ดี

9. ปัญหาในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedbacking) และแนวทางป้องกัน

10. สิ่งที่หัวหน้าควรทำ และไม่ควรทำในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedbacking)


กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับหัวหน้าแผนก และผู้บังคับบัญชา


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย                                                                                    40%

2. ฝึกปฏิบัติ Workshop และกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการนำเสนอผลงานกลุ่ม     40%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                             20%Copyright© 2012 All Rights Reserved.