dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
ยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา

หัวข้อการอบรมสัมมนา(หลักสูตร 1 วัน)

1. ความสำคัญของหัวหน้างานที่มีต่อองค์กร

2. หลักการบริหารงานของหัวหน้า

3. หน้าที่กับบทบาทที่จำเป็นของหัวหน้างาน

4. ลูกน้อง 4 ประเภท

5. การวางแผนงานของหัวหน้า

6. แบบวัดการวางแผนของหัวหน้าด้วย Time Management Matrix

7. การสอนงานของหัวหน้า

8. การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ

9. การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทีมงาน

10. ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน


วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพด้วยความสามารถด้านการวางแผน การสอนงาน การตัดสินใจแก้ไขปัญหา การจูงใจพนักงาน การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน


กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก (ประมาณ 15 ท่าน)


รูปแบบการสัมมนา

1. การนำเสนอ (Presentation)                                                                    40%

2. แลกเปลี่ยนความเห็น และกิจกรรมกลุ่ม (Sharing & Activities)                  40%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ (Case & VDO)                                            20% Copyright© 2012 All Rights Reserved.