dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work

หัวข้อการอบรมสัมมนา(หลักสูตร 1 วัน)

1. กิจกรรมเข้าสู่หัวข้อการอบรม (กึ่งละลายพฤติกรรม)

2. ทำอย่างไรเราถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต?

3. ทำอย่างไรเราถึงจะสนุกกับการทำงาน

4. บริหารเวลาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     4.1) การวางแผนงาน

     4.2) การจัดลำดับงาน

     4.3) การจัดสรรเวลา

     4.4) การคิดนอกกรอบ / คิดสร้างสรรค์ / คิดต่อยอด

     4.5) การจัดการปัญหาเพื่อบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5. สิ่งบอกเหตุที่ทำให้การบริหารเวลาไม่มีประสิทธิภาพ

6. เทคนิคการบริหารเวลาที่ทำให้ Smart@Life_Smile@Work


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญ และจำเป็นในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ง่าย และมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทำให้มีความสนุก มีใจรักที่จะทำงาน ทำให้เรามีความสุขกับการทำงาน แล้วก็จะยิ่งทำให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิตอีกด้วย


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย                                                                              35%

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม      40%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                       25%Copyright© 2012 All Rights Reserved.