dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย

หัวข้อการอบรมสัมมนา(หลักสูตร 1 วัน)

1. จิตสำนึกรักองค์กรระดับ 1 มีความเชื่อมั่น

2. สร้างจิตสำนึกรักองค์กรระดับ 2 มีเป้าหมายร่วมกัน

3. สร้างจิตสำนึกรักองค์กรระดับ 3 ปรารถนาอยากอยู่

4. ถ้าเราลืมว่า "เราเป็นเจ้าของ" แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

5. ทำไมเราต้องรักองค์กรของเรา

6. องค์ประกอบขององค์กร (Organization Metaphor)

7. บทบาทหน้าที่...กับ...จิตสำนึกรักองค์กร

9. การทำงานที่นำมาสู่ความสุขร่วมกัน


วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของพนักงาน ความรักความผูกพันธ์ของทีมงานให้ประกอบกันเป็นทีมงานที่มีความแน่นแฟ้น เชื่อมโยงเป็นสายใยขององค์กรด้วยความรู้สึกว่ามีความสุข และมีความภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร


กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน


รูแปบบการสัมมนา

เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activities Learning) ด้วยการสอดแทรกหลักทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสำนึกรักองค์กร 3 ระดับ ได้แก่ มีความเชื่อมั่น มีเป้าหมายร่วมกัน และปรารถนาอยากอยู่Copyright© 2012 All Rights Reserved.