dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
ความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking

หัวข้อการอบรมสัมมนา(หลักสูตร 1 วัน)

1. กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

    1.1) คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking)

    1.2) คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

    1.3) คิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking)

    1.4) คิดในถาพรวมทั้งระบบ (System Thinking)

2. ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

3. เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

    3.1) การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์

    3.2) การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน

    3.3) การคิดสร้างสรรค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน

4. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลในแนวทางใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย และมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายความสามารถด้วยมุมมองที่แปลกและแตกต่างในแนวทางใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน


กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหาร


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย                                                                                   35%

2. ฝึกปฏิบัติ Workshop กิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอผลงานกลุ่ม         50%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                           15%Copyright© 2012 All Rights Reserved.