dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)

หัวข้อการอบรมสัมมนา (ระยะเวลา 1 วัน)


Module 1- ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา
- ความท้าทายของผู้นำในวันนี้
- ผู้นำ คือใคร, เกิดขึ้นได้อย่างไร, Supervisor คือ ผู้นำหรือไม่
- 3 เก่ง ความสามารถที่จำเป็นของ Supervisor
- ความรู้ ความเข้าใจของ Supervisor ที่ต้องมีสำหรับการทำงาน
- บทบาทและหน้าที่ของ Supervisor


Module 2- เคล็ดลับผู้นำ เพื่อพัฒนาคน และผลงาน
- 3 P ที่ผู้นำต้องใส่ใจ
- หลักการบริหารคนเบื้องต้นสำ
หรับหัวหน้างาน
- การวางแผนงาน (Planning)
- การปกครองและจูงใจลูกน้อง (Motivation)
- การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
- การสอนงาน (Coaching)
- การการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอ
บรม หัวหน้า / ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำ เพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหม
ายความสำเร็จ

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %Copyright© 2012 All Rights Reserved.