dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
การพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)

หัวข้อการอบรมสัมมนา(หลักสูตร 1 วัน)

1. องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน

2. ความสำคัญของการสร้างทีมงาน

3. รูปแบบการทำงานเป็นทีม

4. กระบวนการสร้างทีมงาน

5. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

6. ทักษะ และเทคนิคการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

7. คุณลักษณะของทีมงานที่ทีมเป็นเลิศ

8. การบริหารจัดการทีมงาน

9. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

10. ข้อจำกัดของการสร้างทีมงาน


วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาเทคนิคให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำมาพัฒนาทีมงานของตนให้มีเป้าหมายร่วมกัน


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย                                              40%

2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม   45%

3. กรณีศึกษา ภาพยนตร์                               15%Copyright© 2012 All Rights Reserved.