dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

หัวข้อการอบรมสัมมนา(หลักสูตร 1 วัน)

1. ปัญหาคืออะไร?

2. ประเภทของปัญหา

3. กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

    3.1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Problem Analysis)

    3.2) การตัดสินใจ (Decision Making)

    3.3) การนำไปปฏิบัติ (Action)

    3.4) การควบคุม (Controller)

4. เครื่องมือในการวิเคราะห์ และสรุปปัญหา

5. กระบวนการของการตัดสินใจ (Decision Making)

    5.1) การตรวจสอบก่อนการตัดสินใจ

    5.2) องค์ประกอบของการตัดสินใจ

    5.3) การตัดสินใจตามแนวคิดของ Must และ Want

    5.4) กับดักในการตัดสินใจ

6. การเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจ

    6.1) Creative Thinking

    6.2) Kaizen

    6.3 Communication

7. วิธีการวางแผนปฏิบัติ และแผนฉุกเฉิน

8. การควบคุมปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และมีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย                                                40%

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม       40%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                         20%Copyright© 2012 All Rights Reserved.