dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
ดูหลักสูตรทั้งหมด...

 

 หลักสูตรอบรมทั้งหมด

:   หลักสูตร “ยอดหัวหน้า...ที่องค์กรปรารถนา” (Supervisory Skills Workshop)

:   หลักสูตร “การสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ” (Coaching & Feedback)

:   หลักสูตร “7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

:   หลักสูตร “จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย”

:   หลักสูตร “การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" (Smart@Life_Smile@Work)

:   หลักสูตร “ความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน” (Creative Thinking)

:   หลักสูตร “การพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม" (Team Building)”

:   หลักสูตร “การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ” (Problem Solving & Decision Making)

:   หลักสูตร "การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ" (HR for Non HR)

:   หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างาน" (Leadership for Leader)

:   หลักสูตร “การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน”

:   หลักสูตร “เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของหัวหน้างาน"

:   หลักสูตร "การคิดเชิงบวก" (Positve Thinking)

:   หลักสูตร "การนำเสนออย่างมืออาชีพ" (Professional Presentation Skill)

:   หลักสูตร "การคิดอย่างเป็นระบบ" (Systematic Thinking)

:   หลักสูตร "จิตวิทยาในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา"

:   หลักสูตร "การบริหารการเปลี่ยนแปลง" (Change Management)

:   หลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างาน" (Leadership for Leader) (หลักสูตร 2 วัน)

:   หลักสูตร "Train the Trainer" (หลักสูตร 2 วัน)

 

 

 Copyright© 2012 All Rights Reserved.