dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)

หัวข้อการอบรมสัมมนา(หลักสูตร 1 วัน)

1. หลักการบริหารงานทั่วไปสำหรับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ

2. หลักการบริการทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการ "อยู่" หรือ "ไป" ของคนในองค์กร

4. ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กร

5. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

    5.1) การสรรหา

    5.2) การพัฒนา

    5.3) การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า

    5.4) การรักษาไว้ให้ได้

6. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน / ผู้จัดการที่มีต่อทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน

    6.1) บทบาทด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

    6.2) บทบาทด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7. กลยุทธ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่หัวหน้างาน / ผู้จัดการต้องใช้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ไปบริหารจัดการพนักงานในส่วนงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลการทำงานที่ดีได้

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไก ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)

4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลัก และหัวใจของงาน HR (สรรหา, พัฒนา, ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และรักษาไว้ให้ได้)


กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ (ประมาณ 30 ท่าน)


รูปแบบการอบรมสัมมนา

1.การบรรยาย                                                  60%

2. กรณีศึกษา เกมส์ แลกเปลี่ยนความเห็น และกิจกรรมกลุ่ม (Sharing & Activities)   40%Copyright© 2012 All Rights Reserved.